Bases II Premi GOLEM FEST de Relat

La guanyadora de l’anterior edició

Convoca: Asociación Cultural Golem Fest de Valencia

Convoca: Associació Cultural Golem Fest de València

Termes i condiciones

Gènere: Terror, fantasia, ciència-ficció.

Tema: Qualsevol que se cenyisca als gèneres esmentats.

Premi: Lot de llibres i detall per part del festival.

Obert a: Majors d’edat, residents a Espanya.

Data de tancament de recepció de relats: 1 de novembre de 2023.

Decisió del jurat: 19 de novembre de 2023.

1. Les obres han de ser originals i inèdites.

2. L’extensió màxima dels relats serà de mil paraules.

3. El jurat, estarà constituït per professionals i escriptors/as de reconegut prestigi, la fallada del qual serà inapel·lable, podran declarar el premi desert.

4. Els contes s’enviaran en format electrònic (Word o PDF al correu electrònic del Golem Fest (inscripciones@golemfest.es) especificant en l’assumpte «Premi Golem Fest 2023». Els enviaments hauran d’incloure dos arxius adjunts amb el següent contingut:

a) El conte signat baix pseudònim.

b) Plica, que continga el nom real, pseudònim, correu electrònic, xarxes socials, número de telèfon i una breu ressenya biogràfica del participant.

5. El conte haurà d’estar escrit en font Arial a la grandària 12, interlineat 1,5.

6. La fallada del premi es farà públic en l’última jornada del festival (diumenge 27 de novembre). En cap cas es realitzaran enviaments del premi fora del territori nacional. Una vegada entregat el premi, el participant no podrà reclamar cap altre tipus de compensació.

7. Per recomanació del jurat, es podran donar mencions honorífiques a altres contes.

8. La participació per autor es limita a un text escrit en llengua castellana o en valencià.

9. L’autor del relat guardonat en aquest premi, mantindrà els seus drets sobre aquest, però es comprometrà a la cessió desinteressada del relat per a la seua publicació en xarxes socials i altres mitjans relacionats amb el festival durant la present i futures edicions, sent acreditat corresponentment.

10. Els relats i les dades personals recollits de la presentació d’originals que no resulten guardonats o no queden sense esment, seran destruïts una vegada la decisió del jurat es faça públic.

11. La participació en el premi comprén l’acceptació d’aquestes bases. Per a complir amb l’estipulat en la LOPD l’informem que les seues dades personals quedaran registrats en el fitxer del Golem Fest fins a la data de la decisió del jurat del Premi, amb la finalitat de gestionar la seua participació en el premi durant aquesta edició (2022). No sent utilitzats per a cap altre fi que l’esmentat anteriorment.